Algemene voorwaarden

1. Betaling + kosten

a. Elke maand krijg je als huurder 1 week op voorhand een factuur tot betaling van de maandelijkse huur.

b. De maandelijkse huur moet steeds bij het begin van elke bewaarperiode betaald worden op rekening IBAN BE51 3631 3151 4862 en BIC BBRUBEBB.

c. Vergeet de referentie niet te vermelden.

d. De verhuurder zal de huur jaarlijks indexeren met 2 % en telkens in januari.

e. De huurder erkent dat de verhuurder een voorrecht geniet op alle goederen die in de gehuurde units zitten.

f. Wat is de procedure als de huur niet maandelijks betaald wordt!

i. Als je na 1 maand niet betaald hebt, dan wordt de toegang automatisch geblokkeerd.

ii. Als je na 3 maand nog niet betaald hebt, dan wordt standaard de goederen uw de unit als verlaten goederen (res derelicta) beschouwd en wordt het slot uitgeboord met extra forfaitaire kosten ten laste van de huurder t.b.v. 125.00€.

iii. Door uw niet betaling wordt de overeenkomst onmiddellijk als beëindigt beschouwd en kan de verhuurder zich als dusdanig zonder de huurder ervan te verwittigen zich ontdoen van de goederen. De verhuurder behoudt zich het recht om de gemaakte kosten voor verwijdering of verplaatsing aan de huurder aan te rekenen.

iv. Per niet betaalde periode wordt er automatisch 10.50% verwijlintrest bijgeteld, met een minimum van 25.00€ per periode.

v. Elke aanmaning is + 19.00€ administratiekost ten laste van de klant.

vi. Het leeg maken van een unit kost forfaitair 500.00€.

vii. Het totale openstaand saldo zal via juridische weg verder geïnd worden.

2. Aansprakelijkheid

a. Ondergetekende verklaart hierbij gedurende de huurperiode van bovenstaande unit zorg te dragen voor verzekering van de in de unit aanwezige zaken. Het risico verbonden aan de opslag van goederen in een storage unit wordt altijd en uitsluitend gedragen door de huurder.

b. Vermits enkel de huurder uitsluitend toegang heeft tot zijn/haar box, kan de verhuurder in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van goederen uit de box.

c. De verhuurder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, oproer, staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, neerstorten van vliegtuigen enz. wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en de goede uitvoering van de bewaarneming onredelijk bezwarend maken.

d. De verhuurder is tevens ontlast van alle aansprakelijkheid in geval van schade die voortkomt uit de aard van de goederen zelf of uit een verborgen gebrek van de goederen, door oxidatie van metalen, door het uitlopen van vloeistoffen, in geval van schade aan loodglas of bij beschadiging van lijstwerk, in geval van schade aan de werking van muziek- en wetenschappelijke instrumenten, radio- en Tv-toestellen, elektrische toestellen, elektrische huishoudtoestellen, uurwerken, klokken, enz. Hetzelfde geldt voor het scheuren, barsten of breken van schilderijen, tapijten of andere gelijkaardige producten.

3. Informatieplicht

a. Klant heeft informatieplicht. O.a. een mail of adreswijziging moet aan de verhuurder in kennis gebracht worden.

b. De huurder aanvaardt voor alle doeleinden email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen de huurder en verhuurder.

c. Alle mededelingen en kennisgevingen, die tussen partijen worden uitgewisseld van deze overeenkomst, worden enkel geldig gedaan op het in de overeenkomst vermelde mailadres.

4. Toegang

a. De huurder ontvangt een persoonlijke toegangscode. Deze code is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

b. Het is alleen toegestaan tijdens de openingsuren van 6.00 tot 23.00 uur in het gebouw aanwezig te zijn.

c. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele technische storingen, ongemakken, weersomstandigheden, … die het de klant onmogelijk maken toegang te krijgen tot de storage.

d. Tussen 23:00 en 06:00 is er een aanwezigheidsalarm van toepassing in de storage. Iedere aanwezigheid zal dus in deze periode gekoppeld worden aan een alarmsirene en een stil alarm naar de Politie. Indien de Politie moet komen dan wordt dit beboet met een retributiekost van 240.00€

e. Bij het aangaan van de overeenkomst betaalt de huurder 30.00€ waarborg voor een slot met 3 sleutels, enkel hij heeft toegang tot het gehuurde object. Een eigen slot is niet toegestaan. Bij teruggave van dit slot en 3 sleutels zal de huurder bij einde huur een retour krijgen van 15.00€. Uitboren van een slot kost forfaitair 125.00€

5. Huishoudelijk regelement:

a. De huurder dient zich vertrouwd te maken met de veiligheidsprocedures in het gebouw. Elke nooduitgang is duidelijk gemarkeerd en mag nooit geblokkeerd worden.

b. Binnen de storage is er een rookverbod.

c. Er is een maximum laadvermogen van de vloer op de eerste verdieping van maximum 500 kg/m². Overtredingen en/of gevolgen van deze overtreding zijn ten laste van de huurder.

d. De verhuurder behoudt zich het recht tot uitvoering van werkzaamheden en/of onderzoek in het kader van inhoudsovertredingen, onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding binnen de storage.

e. In noodgevallen is de verhuurder gerechtigd om zonder toestemming van de huurder maatregelen te nemen.

f. De schade veroorzaakt door ongedierte valt niet ten laste van de verhuurder, immers geen goederen die ongedierte aantrekken mogen in de gehuurde box genomen worden.

6. VERBODEN goederen:

a. De verhuurder zal niet controleren of nagaan of de goederen geschikt zijn voor opslag of dat de goederen in overeenstemming zijn met onderstaande lijst. Alle goederen die schade kunnen veroorzaken aan derden is de privatieve aansprakelijkheid van elke huurder.

b. De verhuurder aanvaard nooit enige vorm van aansprakelijkheid wanneer er schade voortvloeit uit het niet respecteren van deze verboden goederen door huurders.

c. In geval nationale, lokale, verzekeringstechnisch, regelgevende of strafrechtelijke instanties om inspectie of controle vragen bij een vermoeden van overtreding op de verboden goederenlijst, dan zal de verhuurder toegang verlenen en gemaakte kosten doorrekenen aan de huurder.

d. HET IS STRIKT VERBODEN VOLGENDE GOEDEREN TE BEWAREN: elk voorwerp dat rook, geur of stank veroorzaakt of afgeeft, levende organismen, kruiden, voedsel onderhevig aan bederf, vuurwapens, springstoffen, vuurwerk , explosieven of munitie, illegale substanties zoals: drugs, smokkelwaar, gestolen goederen, …, chemische of radioactieve goederen, asbest, mest(stoffen), gasflessen, accu’s, auto, moto, bromfiets, … alles wat een motor heeft en brandbare en ontvlambare vloeistoffen bevat, giftige producten, oxiderende goederen, bijtende of corrosieve goederen, milieugevaarlijke goederen, … (niet limitatieve lijst). Alle goederen die schade kunnen veroorzaken aan derden zijn verboden.

7. Onderhuur

a. Het is verboden de unit geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of door derden te laten gebruiken.

8. Einde overeenkomst

a. De opzegtermijn voor beide partijen bedraagt 1 maand na de vervaldatum en de opzegging dient via mail te gebeuren.

b. De box moet voor het einde van de opzegtermijn proper, leeg gemaakt en ontgrendeld worden.

c. Indien de box niet leeg is voor einde termijn, dan geeft de huurder het uitdrukkelijk akkoord aan de verhuurder om de box leeg te maken. 500.00€ kosten ten laste van de huurder.

d. Geen van beide partijen dient een reden op te geven voor een opzeg.

e. Indien je de box leegmaakt en je laat uw slot erin zitten, dan blijft de box in uw huur en dien je huur te betalen zolang het slot in de unit zit! De verhuurder kan immers niet zien of de unit geladen is of niet.

9. Alle betwistingen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden, vallen onder de bevoegdheid van de rechter van Antwerpen. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Belgisch recht van toepassing is op de bewaarneming van goederen waarop deze voorwaarden betrekking hebben.

De Roeck

https://antwerpselfstorage.be